மாநிலம் தழுவிய மாபெரும் பேச்சு போட்டி

notice main
notice front
notice back

Why need us we

கல்வி

கிராமப்புற மாணவர்களும் உயர்கல்வி படிக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்

Read More

தொழில் வளர்ச்சி

தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழ் நாட்டை முதன்மையாக்குவது

Read More

சமூக நீதி

அனைவருக்கும் சமமான உரிமைகள் மற்றும் வாய்ப்புகளை பெற்றுத் தருதல்

Read More

Our Leaders

Be wise and choose
Social Media of DMK Engineer Wing

SOCIAL MEDIA

Youtube

Facebook

Twitter

0
State Organizer
0
State Deputy-Organizers
0
District Organizers
0+
District Deputy-Organizers

DMK ENIGINEERING WING

The main focus of the DMK Engineering Wing is to create opportunities for rural students to study higher education, to make TamilNadu the first in industrial development, to ensure equal rights and opportunities for all and to create employment opportunities through various investments.

  • Education
  • Rural Development
  • Industrial Development
  • Social justice
Get update with us

RECENT NEWS

GALLARY

Latest Images of DMK Engineer Wing